KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc               

                              Ea Súp, ngày 28 tháng 2 năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2019

TT Nội dung công việc Tổ chức thực hiện
1 Duy trì, ổn định nề nếp, lịch làm việc của Tổ Văn phòng; Ghi đầy đủ các thông tin về thiết bị dạy học vào sổ theo dõi và quản lý thiết bị; chuẩn bị tốt các phòng máy, thực hành bộ môn để tổ chức thao giảng đợt 03. Đ/c Nguyên, sỹ, Nhi
2 Xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh để tiến hành cho các lớp lao động chăm sóc cây xanh

Xắp xếp và bố trí bàn ghế mới , lập hồ sơ đề nghị thanh lí bàn ghế cũ và một số tài sản hết hạn sử dụng khác.

Đ/c Thanh
3 Lao động thường xuyên GVCN các lớp
4 Tổng vệ sinh các phòng máy Vi tính Tổ VP, Đ/c Ngân, Khởi
5 Chuẩn bị một số cơ sở vật chất phục vụ cho Đoàn trường diễn tập ngoại khóa PCCC.

Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động 26/3 của Đoàn

Đ/c Nguyên, Sỹ, Nhi
6 Báo cáo công tác ANTT về sở trước ngày 19/03 Đ/c Thanh
7 Kiểm tra các lớp dạy thêm học thêm Đ/c Thanh

 

Nơi nhận;

·         Lãnh đạo trường

·         TTCM, CĐ, ĐTN

·         Đ/c Sỹ

·         Lưu VT

 

    KT. HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

Huỳnh Duy Thanh