Kế hoạch Hoạt tháng 3-2019 tổ Hóa-Sinh-Thể dục-QP

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Ea Súp, ngày 04  tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH THÁNG 03 TỔ HÓA – SINH – TD- QP

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI PHỤ TRÁCH
Tuần 28 Từ ngày 04/03 đến 09/03/2019 Lên KHGD, dạy học theo TKB mới Giáo viên
Tham gia thao giảng, dự giờ thi đua đợt 3 (Thầy Long, Cô Ngọc, Cô Xuân, Cô Hiền, Cô Hà) TTCM – Giáo viên
Tham gia tọa đàm ngày 08/03 Giáo viên
Bồi dưỡng HSG cấp tỉnh, luyện tập đội tuyển HKPĐ Cô Phương Nhóm TD
Kiểm tra định kì môn GDTC 10, GDQP 12, Sinh học 11 GVBM
Họp HĐSP và tổ chuyên môn tháng 3 TTCM – Giáo viên
Dự giờ đột xuất TTCM
  Tuần 29 Từ ngày 11/03 đến 16/03/2019 Lên KHGD, dạy học bình thường Giáo viên
Bồi dưỡng HSG cấp tỉnh, tập luyện HKPĐ GVBM
Tham gia thao giảng, dự giờ thi đua đợt 3 (Thầy Linh, Thầy Y Phân, Thầy Quang, Cô Bày) TTCM – Giáo viên
Dự thi đề tài sáng kiến tại Sở GV đạt giải B cấp trường
Dự giờ đột xuất tổ viên TTCM
Tuần 30 Từ ngày 18/03 đến 23/03/2019 Lên KHGD, dạy học bình thường Giáo viên
Phối hợp với ĐT tổ chức ngoại khóa “GD sức khỏe SS vị thành niên” Nhóm Sinh
Tham gia thi HSG cấp tỉnh, HKPĐ GVBM
Tham gia thao giảng, dự giờ thi đua đợt 3 (Cô Phương) TTCM – Giáo viên
Kiểm tra định kì môn Sinh học 10 Cô Hà – Cô Hiền
Sinh hoạt nhóm chuyên môn Nhóm CM
Kiểm tra nội bộ trường học Theo QĐ
Dự giờ đột xuất TTCM
Tuần 31 Từ ngày 25/03 đến 30/03/2019 Lên KHGD, dạy học bình thường Giáo viên
Dạy GDHN chủ đề tháng 3 GVCN
Hoàn thành đề thi thử THPTQG môn Hóa và Sinh lần 1 Cô Ngọc – Cô Phương
Tham gia hoạt động Đoàn TNCSHCM 26/3 Giáo viên
Kiểm tra tiến độ chương trình các môn học, lên kế hoạch dạy bù, kiểm tra bù; kiểm tra vào điểm đúng tiến độ TTCM – Giáo viên
 Nơi nhận:     
- Lãnh đạo trường ( báo cáo);     
- Niêm yết bảng KH;     
- Lưu VP.

 DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                       TỔ TRƯỞNG  

 

                                                   VÕ THỊ THU PHƯƠNG