KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 TỔ TIẾNG ANH

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

TRƯỜNG THPT EA RÔK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                         Ea Súp, ngày 04 tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 TỔ TIẾNG ANH

NĂM HỌC 2018-2019

TT Nội dung công việc Tổ chức thực hiện
Tuần 28

04/03

đến 09/03

–  Dạy theo thời khóa biểu mới

– Nộp kết quả chấm đề tài sáng kiến dự thi cấp trường

– Tiếp tục hỗ trợ học sinh thực hiện hoạt động ngoại khóa các tiết mục nhạc kịch

– Thao giảng chào mừng 8/3, 26/3

– Nhập điểm Smas

– Họp tổ chuyên môn

– Lập kế hoạch cho cuộc thi nhạc kịch tiếng Anh

GV Trong tổ

TTCM

GV Trong tổ

 

Tuyết, Liễu

 

 

TTCM

Tuần 29

11/03

đến 16/03

– Dạy  học bình thường

– Tiếp tục đôn đốc thu các khoản tiền

– Thao giảng chào mừng 26/3

– Tích cực ôn luyện cho học sinh 12, bám sát theo đề minh họa

– Tiếp tục kiểm tra kỹ năng nói cho học sinh 10, 11

– Nộp đề ngân hàng khối 12 theo kế hoạch

– Đăng bài lên trường học kết nối

GV Trong tổ

GVCN

Duyên, Thúy

 

 

GV Trong tổ

 

 

Tuần 30

18/03

đến 23/03

– Sinh hoạt tổ chuyên môn chuyên đề Collocation

– Phân công làm ma trận đề kiểm tra lần 4 các khối

– Tiếp tục ôn tập cho học sinh 12 theo hướng luyện đề

– Tăng cường kiểm tra kỹ năng nói lấy điểm học kỳ

– Thao giảng, dự giờ

– Tham gia các hoạt động chào mừng 26/3

– Thi vòng loại các tiết mục nhạc kịch

– Bám lớp, duy trì nề nếp thi đua

GV Trong tổ

TTCM

GV Trong tổ

 

 

 

 

GVCN

Tuần 31

25/03

đến 30/03

– Dạy học theo kế hoạch

– Duy trì nề nếp lớp chủ nhiệm

– Tăng cường luyện đề thi TN cho học sinh 12

– Kiểm tra định kỳ khối 12

– Kiểm tra hồ sơ giáo viên

GV Trong tổ

GVCN

GV Trong tổ

 

TTCM

                                                                                                                                                                             

      DUYỆT CỦA BGH                                                    TM. TỔ CHUYÊN MÔN

 

 

                                                                                            Phan Thị Thúy