KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019 TỔ SỬ – ĐỊA – GDCD

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD VÀ ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT EA RỐK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019

TỔ SỬ – ĐỊA – GDCD

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tuần 28

(từ ngày 4/3 đến 9/3)

– Dạy học bình thường

– GVCN tăng cường bám sát lớp, quản lí nề nếp HS

– Ôn tập HSG

– Họp HĐSP tháng 3

– Dạy thêm khối 12 theo lịch

– Dự giờ đột xuất

– Hoàn thành kiểm tra định kì môn Lịch Sử 12, Địa lí 11,12, GDCD 11.

– Tham gia tọa đàm 8/3.

– Tham gia thi đua đợt III

– GV trong tổ

– Cô Hạnh, cô Huyền

 

– GV trong tổ

– GV trong tổ

– GV trong tổ

– GVBM

 

– GV trong tổ

– GV trong tổ

Tuần 29

(từ ngày 11/3 đến 16/3)

– Dạy học bình thường

– GVCN tăng cường bám sát lớp, quản lí nề nếp HS, đôn đốc các khoản thu

– Ôn tập HSG

– Sinh hoạt tổ theo kế hoạch

– Dạy thêm khối 12 theo lịch

– Tham gia thi đua đợt III

– GV trong tổ

– Cô Hạnh, cô Huyền

 

– GV trong tổ

– GV trong tổ

– GV trong tổ

– GV trong tổ

Tuần 30

(từ ngày 18/3 đến 23/3)

– Dạy học bình thường

– GVCN tăng cường bám sát, quản lí nề nếp HS, đôn đốc các khoản thu

– Ôn thi HSG

– Dạy thêm khối 12 theo lịch

– Tham gia thi đua đợt III

– GV trong tổ

– Cô Hạnh, cô Huyền

 

– GV trong tổ

– GV trong tổ

– GV trong tổ

Tuần 31

(từ ngày 25/3 đến 31/3)

– Dạy học bình thường

– Tuyên truyền ngày lễ kỉ niệm ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3

– Dạy thêm khối 12 theo lịch.

– Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

– Sinh hoạt chuyên môn.

– GVCN dạy giáo dục HN – GDTT – ĐĐ PC Hồ Chí Minh

– GV trong tổ

– GV trong tổ

 

– GV trong tổ

– TTCM

– TTCM, GV

– Cô Hạnh, cô Huyền

Nơi nhận:

– Lãnh đạo trường (để báo cáo)

– TTCM, lưu tổ, dán phòng hội đồng

Phê duyệt của lãnh đạo                                                                                            Tổ trưởng

 

 

                                                                                                                                 Lưu Thị Dung