KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 Tổ Ngữ văn

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT EA RÔK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                        Ea Súp, ngày 3 tháng 04 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03

Tổ: Ngữ văn

TT Nội dung công việc Tổ chức thực hiện
 

Tuần 28 (từ ngày 4/3 đến ngày 9/3/2019)

Dạy học theo TKB Cả tổ
Đăng kí thao giảng –dự giờ đợt 3 TTCM
Chấm Sáng kiến kinh nghiệm TTCM
Tham gia tọa đàm 8.3 Cả tổ
Tiếp tục dạy ôn thi TNTHPT QG hiệu quả GV 12
Đăng kí thi GVDG Cả tổ
Dạy học theo TKB Cả tổ
Ôn thi học sinh giỏi GV được pc
Tiếp tục đăng kí thao giảng- dự giờ đợt 3 Cả tổ
Tuần 29

(Từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019)

Dạy học theo TKB Cả tổ
Tham gia thi GVDG cấp trường GVĐK
Ôn thi HSG GV PC
Chỉnh sửa SKKN GV
Họp tổ chuyên môn Cả tổ
 

 

Tuần 30

(từ ngày 18/3 đến 23/3/2019)

Dạy học theo TKB Cả tổ
Ra đề thi thử lần 2 Cô Hòa
Tiếp tục Ôn thi TNTHPT Cả tổ
Sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối Cả tổ
Nộp giáo án chuyên đề(Mỗi GV 1 cđ/1 khối) GV các khối
Tiếp tục tham gia thao giảng, dự giờ Cả tổ
Hoàn thành chấm điểm bài viết số 6 Cả tổ
Dạy bù cho kịp chương trình Cả tổ
Tuần 30(Từ ngày 25/3 đến 30/3/2019) Dạy học theo TKB Cả tổ
Tiếp tục thao giảng- dự giờ đợt 3 GV ĐK
Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên TTCM
Nhập điểm trên phần mềm smas Cả tổ
Tiếp tục ôn thi TNTHPT GV 12
Tham gia thi GVDG cấp trường GVĐK

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                                                                                                                                                                                                                                                 TM. TỔ CHUYÊN MÔN

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bùi Thị Diễn